Turystyka w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do końca roku planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie do większości działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 - 2013). Będą wśród nich takie działania, w ramach których możliwe będzie uzyskanie dotacji na przedsięwzięcia turystyczne: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.
,br /> Przypomnijmy, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013. Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach 2004-2006 w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. został przyjęty 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, zaś 7 września 2007 r. Komisji Europejskiej został zatwierdzony do realizacji.
PROW, który jest finansowany zarówno z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ok. 17,2 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ponad 13,2 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat 2004-2006 podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

A oto działania, które mogą zainteresować beneficjentów z terenów wiejskich, którzy są zainteresowani rozwojem działalności turystycznej.

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Dla kogo:
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej i prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, o obrotach mniejszych lub równych niż równowartość 2 000 000 euro.
Na co:
 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • usługi dla ludności
 • sprzedaż hurtowa i detalicznej
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa
 • roboty i usługi budowlanych oraz instalacyjnych
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 • usługi transportowe
 • usługi komunalne
 • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów
 • wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy
 • rachunkowość, doradztwo lub usług informatycznych.
Budżet
1 023 583 888 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu: 50%

Maksymalna kwota wsparcia:
 • 100 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
 • 200 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
 • 300 000 zł., jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

Więcej informacji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: +48 22 62313 66, 623 13 44
fax: +48 22 623 20 51


Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi


Działanie wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawi atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną obszarów wiejskich.

Dla kogo:
 • gmina
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
 • kościół lub inny związek wyznaniowy
 • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.
Na co:
 • budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe lub służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
 • budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych
 • zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne
 • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci
 • kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Budżet 589 580 000 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu: 75%

Maksymalna kwota wsparcia na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł. w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Więcej informacji:

Departamenty wdrażające Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędach Marszałkowskich.

Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink