Projekty ponadregionalne


Oprócz pieniędzy na regionalne projekty turystyczne, które przedsiębiorcy mogą znaleźć w regionalnych programach operacyjnych, pewna pula środków zarezerwowana została na przedsięwzięcia ponadregionalne. Polska Organizacja Turystyczna wdraża turystyczne projekty inwestycyjne w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Od 8 kwietnia do 30 maja trwał nabór wniosków do tego działania. Wkrótce poznamy jego wyniki i wtedy się okaże, czy zgłoszone projekty wyczerpią alokację i czy będą dalsze nabory. Do 2013 przeznaczono na to działanie ponad 138 mln euro.

Pewne jest, że jeżeli POT zdecyduje się ogłosić kolejne konkursy, to nastąpi to najprawdopodobniej w krótkim czasie, gdyż jednym z kryteriów (co prawda tylko obligatoryjnych) jest gotowość do realizacji przedsięwzięcia przed 30 czerwca 2009 r. Ponadto w kryteriach mówi się też o wpływie przedsięwzięcia na sprawną organizację EURO 2012. Preferowane będą więc projekty, które zakończą się przed Mistrzostwami Europy i będą zlokalizowane w miejscach gdzie będą odbywały się mecze lub treningi piłkarskie. Przygotowania infrastruktury turystycznej pod kątem Mistrzostw Europy są bardzo kosztowne, więc pewnie głównie samorządy miast, które organizują lub współorganizują tę imprezę będą starały się skorzystać z pieniędzy dostępnych w ramach działania 6.4.

Dla kogo jest przeznaczone działanie:
  • jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe
  • jednostki administracji rządowej i instytucje im podległe
  • instytucje otoczenia biznesu, w tym organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego
  • przedsiębiorcy.
Na co:
  • kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów,
  • projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii
  • działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami
Ponadto:
  • produkt turystyczny powinien mieć charakter unikatowy – preferowane będą więc rozwiązania innowacyjne, wcześniej nie stosowane
  • wspierane będą tylko projekty duże o wartości powyżej 10 mln zł.

Oto wszystkie kryteria obligatoryjne:

1.

Strategiczny charakter projektu

Projekt jest zgodny z celami NSRO

Projekt jest zgodny z celami PO IG (osi priorytetowej / działania)

Projekt jest zbieżny z celami Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013

Produkt turystyczny, którego dotyczy projekt ma charakter ponadregionalny

Projekt w sposób istotny przyczynia się do zróżnicowania krajowego produktu turystycznego

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006

Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku / realizacji projektu.

Produkt turystyczny wspierany w ramach projektu w zakresie jego rangi i lokalizacji ma charakter unikatowy

2.

Oddziaływanie projektu

Skala oddziaływania produktu turystycznego wspieranego w ramach projektu jest ponadregionalna

Całkowita wartość projektu deklarowana przez beneficjenta wynosi co najmniej 10 mln złotych

3.

Stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników programu operacyjnego

Produkt turystyczny wspierany w ramach projektu przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego

Produkt turystyczny wspierany w ramach projektu przyczynia się do rozszerzenia oferty turystycznej.

4.

Dostępność środków finansowych w ramach alokacji działania 6.4
PO IG

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działaniaWarto zaznaczyć, że w ramach projektu nie można dofinansować infrastruktury noclegowej i gastronomicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystyki, w zakładce „Fundusze UE”
http://www.pot.gov.pl/Kategorie/fundusze/potgov_category_view

Informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo:
infolinia: 0 801 121 122
e-mail: fundusze@pot.gov.pl.pl