Marka za unijne dotacje

Czy projekty wybrane w ramach konkursu do działania 6.4 PO IG sprawią, że Polska będzie wreszcie miała markowe produkty turystyczne?

Turystyka – czwarty co do wielkości przemysł świata, rosnący w tempie około 9% rocznie. Budżety niektórych krajów są w dużym stopniu uzależnione od tej branży. Ciągle rozwijają więc swoją infrastrukturę turystyczną. Niebezpieczeństwem, które grozi krajom nastawionym na tradycyjną turystykę, jest fakt, że słońce, piasek i morze mogą stać się towarem powszechnym. Dlatego powinny one podbijać stawkę i starać odróżnić się od innych jak to czynią marki konsumpcyjne poprzez uwypuklenie swojego dorobku w dziedzinie sztuk, kultury historii, kuchni, architektury, krajobrazu i innych wyjątkowych cech. Dzięki temu kraj lub region będzie mógł pozwolić sobie na przyciągnięcie bardziej konesera niż turystę masowego i zamożniejszego niż przeciętnego turystę. Chodzi o to, by pozwolić sobie na przyciągnięcie mniejszej liczby odwiedzających, z których każdy będzie jednak wydawał więcej pieniędzy. Ale do tego trzeba stworzyć markowe produkty będące w stanie stawić czoła największym atrakcjom Europy.

Marka w turystyce

Na świecie powstało wiele markowych produktów turystycznych. Sukcesy Bilbao, Grazu czy Glasgow – miast, które radykalnie poprawiły swoją reputację poprzez ambitne programy odnowy oraz jednocześnie zmianę wizerunku dały przykład do naśladowania. Jednym z flagowych przykładów podawanych przez Wally Olinsa, brytyjskiego guru od markowych produktów jest Bilbao i znajdujące się tam Muzeum Guggenheima. Zanim w 1997 r. otwarto tę placówkę, jedynymi odwiedzającymi to baskijskie miasto byli marynarze z przybijających tam statków, którzy nie mieli się dokąd udać. Od swego otwarcia muzeum przyciągnęło 5 milionów gości. Przez trzy pierwsze lata funkcjonowania sama placówka i skupiony wokół biznes zarobiły 500 mln dolarów i odprowadziły podatki w wysokości 100 mln dolarów.

W konkursie „Polska pięknieje” zgłoszono kilka potencjalnych markowych produktów turystycznych. Jednym z ciekawszych przykładów jest projekt „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego”, zrealizowany przez Powiat Gnieźnieński w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. W ramach projektu wydzielono z nich 6 markowych produktów turystycznych: Szlak Piastowski, turystykę aktywną, turystykę pielgrzymkową, agroturystykę, Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową i Lednicki Park Krajobrazowy. Na Szlaku Piastowskim usytuowane są m.in. dwa obiekty niezwykle cenne dla historii i kultury Polski – Ostrów Lednicki, kolebka polskiej państwowości z ruinami siedziby pierwszych Piastów, oraz katedra w Gnieźnie.

Powiat gnieźnieński silny jest nie tylko historią Polski, ale również wyjątkowymi walorami krajobrazowo-kulturowymi, które jednak nie były dostatecznie promowane. Urozmaicone tereny, pełne ustronnych wiosek, lasów i jezior, są wymarzonym miejscem aktywnego wypoczynku – pieszo, konno, na rowerze czy w kajaku. To również koło zamachowe lokalnej agroturystyki, podobnie jak turystyka pielgrzymkowa. Zajmuje ona ważne miejsce w strategii promocyjnej powiatu, gdyż powiat gnieźnieński i okolice obfitują w ważne zabytki sakralne i sanktuaria, takie jak Sanktuarium w Licheniu, kościół w Dąbrówce Kościelnej, katedra gnieźnieńska czy Brama III Tysiąclecia, która leży na terenie kolejnej atrakcji turystycznej powiatu – Lednickiego Parku Krajobrazowego. Wielbicieli kolei przyciąga ponadstuletnia kolejka wąskotorowa, która kursuje między Gnieznem a Anastazewem w Powidzkim Parku Krajobrazowym. Wymienione produkty są promowane na stronie internetowej www.turystyka.powiat-gniezno.pl, a także poprzez imprezy wystawiennicze, gadżety i foldery czy konkursy na najlepszy produkt i gospodarstwo agroturystyczne. Powiat gnieźnieński dalej stara się o rozwój swoich produktów turystycznych. Projekt „Szlakiem Piastowskim – od Gada, Pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu” znajduje się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z działania 6.4 PO IG.


Nie tylko PO IG

Wsparcie w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymają markowe produkty turystyczne już istniejące i rozpoznawalne w skali nie tylko danego regionu, ale także na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym obiekty wpisane na listę UNESCO. Zgodnie z założeniami działania projekty powinny dotyczyć flagowych atrakcji turystycznych Polski. Ma to szczególne znaczenie w kontekście przygotowania ciekawej oferty turystycznej przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Tworzenie marki jest procesem długotrwałym, zajmującym lata, a uwzględniając długi czas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zespół dokonujący oceny zdecydował o wspieraniu atrakcji już istniejących.

Dotacje w ramach tego działania otrzyma 20-30 projektów. To niewiele, lecz takie są realia finansowe. Nie znaczy to, że lista markowych produktów turystycznych w naszym kraju będzie taka krótka. Pieniądze na turystykę znajdują się także w Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Chodzi teraz o to, by dobrze skorelować planowanie regionalnych strategii turystycznych z uwzględnieniem lokalizacji projektów finansowanych z działania 6.4 PO IG. Wokół nich powinny być budowane inne markowe produkty regionalne czy lokalne, gdyż siłą rzeczy duże projekty ponadregionalne finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dysponować będą pokaźnym budżetem na marketing i będą silnie reklamowane chociażby poprzez krajową i międzynarodową sieć placówek Polskiej Organizacji Turystycznej. One z pewnością przyciągać będą najwięcej gości z zagranicy.

Większość konkursów na przedsięwzięcia turystyczne ruszy jesienią tego roku oraz w przyszłym roku. Pisząc projekty warto więc dobrze się przyjrzeć liście przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 6.4 PO IG. Ostateczny kształt tej listy poznamy w sierpniu, lecz jej kształt nie powinien się bardzo różnić od zamieszczonej poniżej:

Projekty rekomendowane do dofinansowania z działania 6.4 PO IG
Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej
Wnioskodawca: Województwo Pomorskie
Wartość: 83 593 300 zł


Projekt zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 18 partnerów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Przewidziano stworzenie portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służących zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich
Wnioskodawca: Miasto i Gmina Sztum
Wartość: 19 020 800 złW projekcie zostanie stworzony markowy produkt turystyczny Polski północnej, bazujący na zamkach gotyckich. W ramach Szlaku powiązanych ze sobą jest 14 stowarzyszonych miast i gmin, na terenie których znajdują się zamki. Powstanie trasa rowerowa łącząca atrakcje na Szlaku Zamków Gotyckich oraz szeroka oferta aktywnego wypoczynku w tym m.in. możliwość uprawiania sportów wodnych, jazdy konnej, pieszych wędrówek, polowań. Zwiększy to możliwości wypoczynku dla osób odwiedzających zamek w Malborku, które obecnie spędzają w tym rejonie jedynie ok. 3 godzin.

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Przemysłowej
Wnioskodawca: Gmina Zabrze
Wartość: 69 012 000 zł


Projekt realizowany w partnerstwie z czterema podmiotami dotyczy utworzenia Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, w skład którego wchodzić będą obiekty: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”, Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Muzeum Górnictwa Węglowego, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji części obiektów naziemnych należących do Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, budowie nowych obiektów obsługi ruchu turystycznego oraz udrożnieniu i adaptacji dla potrzeb ruchu turystycznego 2,5 km podziemnego tunelu – Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka
Wnioskodawca: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
Wartość: 33 062 000 zł


Projekt będzie realizowany na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, tj. w wyrobiskach Kopalni, na poziomach I-III, na głębokości 57-127 m, w szybie oraz w zespole budynków nadszybia szybu „Regis”. Efektem jego realizacji będzie produkt turystyczny, pod nazwą „Szlaki nowej przygody - Trasa geoturystyczna”, który pozwoli przybliżyć turystom historię kopalni w pierwszych wiekach jej istnienia oraz metody eksploatacji złoża solnego, a także sposoby zabezpieczania komór, odwadniania wyrobisk, wentylacji i oświetlenia podziemi. Produkt również umożliwi przedstawienie zwiedzającym unikatowej budowy geologicznej wielickiego złoża.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki
Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wartość: 95 000 000 zł


W ramach projektu zostanie poprawiona funkcjonalność toru wodnego, pochylni oraz śluz, w tym: przebudowa i automatyzacja śluz, odmulenie szlaku żeglownego i ubezpieczenie brzegów Kanału, odbudowa pochylni, zagospodarowanie nabrzeży. Ponadto powstanie infrastruktura informacyjna: tablice obiektów, tablice ze schematami dróg wodnych, bakenów oraz odnowienie Izby historii Kanału. Zasięg projektu obejmuje: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat ostródzki i powiat iławski.

„Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego
Wnioskodawca: Gmina Miejska Kraków
Wartość: 42 000 000 zł


W ramach projektu utworzona zostanie podziemna trasa turystyczna pod Rynkiem Głównym w Krakowie. Przewiduje się stworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego, a także organizację wystaw dotyczących historii Rynku krakowskiego. Ponadto, powstanie forum multimedialne, centrum informacji turystycznej oraz część dla dzieci z pomocami dydaktycznymi związanymi z tematyką projektu.

Szlakiem Piastowskim – od Gada, Pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu
Wnioskodawca: Powiat Gnieźnieński
Wartość: 76 317 390 zł


Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar trzech powiatów (gnieźnieńskiego, żnińskiego i słupeckiego) oraz dwóch województw (wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego) i realizowany będzie w partnerstwie samorządów działających na tych terenach. Efektem jego realizacji ma być rozwój Szlaku Piastowskiego. Wzdłuż szlaku przewiduje się m.in budowę wczesnopiastowskiej osady podgrodowej „Gnieźninek”, stworzenie szlaku Ottońskiego, odnowę budynku Klasztoru Bożogrobców, modernizację Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, budowę Muzeum Figur Woskowych. Ponadto, zaplanowano powstanie szlaków wodnych oraz ścieżek rowerowych i tras pieszo-rowerowych, budowę infrastruktury komunikacyjnej do Grodu Kajka i Kokosza, rewitalizację zabytkowego kompleksu pałacowo – parkowego w Lubostroniu. Dodatkowo utworzone będą punkty turystyczne w powiecie żnińskim, zrekonstruowane zostanie osiedle ludności neolitycznej, zaadaptowane zostaną ruiny Zamku w Wenecji oraz odnowiona góra Św. Wojciecha w Barcinie i rynek w Gąsawie.

Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w województwie małopolskim
Wnioskodawca: Gmina Miejska Kraków
Wartość: 40 000 000 zł


W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z trzema samorządami gminnymi powstanie szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w województwie małopolskim, wraz z infrastrukturą turystyczną i okołoturystyczną, łączący Niepołomice, Kraków, Babice i Oświęcim. Przewiduje się też powstanie m.in. 8 przystanków dla statków na terenie Krakowa, 2 przystanków w Niepołomicach, 1 przystanku w Oświęcimiu i w Babicach oraz 11 pali cumowniczych. Zagospodarowane zostaną bulwary wiślane oraz stoki Wzgórza Wawelskiego na terenie Krakowa.

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
Wnioskodawca: Gmina Miasta Gdańska
Wartość: 36 848 000 zł


Jest to kontynuacja projektu „InWater” zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB BSR pt. „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego”. Efektem będzie zmodernizowany szlak wodny wraz z przystaniami i przystankami tramwaju wodnego oraz wybudowanymi i zmodernizowanymi nabrzeżami. W ramach projektu przewiduje się budowę 11 przystanków tramwaju wodnego, budowę przystani dla jednostek pływających oraz powstanie obiektów żeglarskich. Zagospodarowane zostaną również tereny zielone wokół ww. obiektów.

Toruń – Hanza nad Wisłą
Wnioskodawca: Gmina Miasta Toruń
Wartość: 20 860 000 zł


W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO powstanie szlak turystyczny nawiązujący do hanzeatyckiej przeszłości miasta. Przewiduje się modernizację Ratusza Staromiejskiego, zagospodarowanie ul. Szerokiej jako przestrzeni publicznej oraz osi łączącej Stare i Nowe Miasto, modernizację Domu Eskenów oraz realizację prezentacji stereoskopowej Torunia średniowiecznego, a także Torunia jako miasta należącego do Związku Hanzy. Ponadto, planuje się ustawienie repliki wagi miejskiej na Rynku Nowomiejskim, a także konserwację, rewitalizację i zagospodarowanie turystyczne zamku krzyżackiego.

Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki
Wnioskodawca: Miasto Zamość
Wartość: 65 784 000 zł


Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną ”Zamość i Roztocze” oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym powstanie produkt turystyczny – Twierdza Zamość, oparty na kompleksie zabytkowych fortyfikacji miasta. Jego podstawą będzie oznakowany szlak turystyczny przebiegający przez obszary o specyficznych walorach historycznych, krajobrazowych i edukacyjnych. Przygotowane zostaną miejsca widokowe zaopatrzone w parkingi lub zatoki i opatrzone tablicami interpretacyjnymi. Projekt pozwoli na wyodrębnienie dwóch głównych obszarów usług: turystyki kwalifikowanej (historyczna, edukacyjna, kulturoznawcza) opartych o rewaloryzację i udostępnienie dla turystów pierścienia obiektów obronnych miasta-twierdzy oraz turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej opartych o rewaloryzację zabytkowego parku zrealizowanego w latach 20-tych XX jako unikatowego zagospodarowania części terenów pofortecznych.

Południowo-zachodni Szlak Cystersów
Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wartość: 58 700 000 zł


Projekt realizowany będzie na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego w partnerstwie samorządów tych województw oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W efekcie powstanie liniowy produkt turystyczny biegnący przez główne korytarze tranzytowe EURO 2012. Szlak przebiegać będzie przez m.in. obiekty pocysterskie w Lądzie, Łeknie, Obrze, Ołoboku, Owińsku, Przemęcie, Wągrowcu, Wieleniu, Ludźmierzu, Mogile, Szczyrzycy, Szklanych Domach, Jemielnicy, Rudach, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Krzeszowie, Lubiążu, Trzebnicy oraz w sąsiedztwie 11 z 19 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Szlak będzie posiadał również pętle lokalne tj. odnogi biegnące przez obszar oddziaływania poszczególnych opactw cystersów. Zbudowana zostanie podstawowa infrastruktura turystyczna, tj. parkingi z wyposażeniem, sanitariaty, punkty informacji turystycznej.

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
Wnioskodawca: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Wartość: 82 000 000 zł


Podstawowym założeniem projektu jest wykorzystanie architektury Hali Stulecia i stworzenie w jego wnętrzu kompleksowego programu turystycznego. W ramach projektu przewidziano modernizację Hali wraz z budową parkingu. Ponadto planuje się instalację nowoczesnej aparatury dla pokazów typu „światło, obraz i dźwięk” do pokazów programów multimedialnych, takich jak: „Innowacyjność w historii architektury i najważniejsze obiekty UNESCO”, „Czas, ludzie i miejsce powstania Hali Stulecia” oraz „Duch innowacyjności w architekturze dzisiaj – jego możliwości i uwarunkowania”. Ponadto przewiduje się przystosowanie jednej z sal Hali na potrzeby centrum poznawczego oraz stworzenie wewnątrz hali spacerowej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, na której przystankach pokazane będą dzieje architektury i budownictwa.

Budowa Parku Wodnego Termy Nałęczowskie – EUROSPA 2012
Wnioskodawca: Gmina Nałęczów
Wartość: 78 133 000 zł


Produktem turystycznym powstałym w wyniku realizacji projektu będzie czynny cały rok Park Wodny w Nałęczowie dysponującego basenami otwartymi i krytymi zasilanymi wodami ze zdroju nałęczowskiego. Baseny, wyposażone w różne atrakcje (zjeżdżalnie, masaże wodne, fontanny-gejzery, wodospady-wylewki masujące, sauny, solaria, atrakcje dla dzieci i młodzieży typu sprawnościowego jak wodny „park linowy”, itp.) służyć będą do celów balneologicznych oraz rekreacyjnych.

Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie”
Wnioskodawca: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
Wartość: 23 346 000 zł


W ramach projektu założono stworzenie infrastruktury umożliwiającej poszerzenie usług oferowanych przez obiekty Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Przedsięwzięcie obejmuje budowę centrum rehabilitacyjnego i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym Zameczek w Kudowie Zdrój, rozbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym Wielka Pieniawa w Polanicy Zdrój oraz stworzenie Centrum Zabiegów przy Szpitalu Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach Zdrój. Ponadto przewiduje się budowę infrastruktury uzdrowiskowej przy Sanatorium Jagusia w Kudowie Zdrój oraz przy Szpitalu Uzdrowiskowym Korab w Polanicy Zdrój.

Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec
Wnioskodawca: Miasto Puławy
Wartość: 65 817 000 zł


Efektem projektu, realizowanego przez 4 partnerów, będzie modernizacja istniejącego portu rzecznego z infrastrukturą towarzyszącą w Puławach, budowa dwóch przystani z infrastrukturą towarzyszącą w Kazimierzu Dolnym i Janowcu oraz bulwarów nadwiślańskich w trzech miastach objętych projektem. Wykonanie powyższej infrastruktury umożliwi uruchomienie regularnej żeglugi pasażerskiej pomiędzy miastami, w tym połączeń na zasadach tzw. taksówek wodnych czy tramwajów wodnych, uruchomienie rejsów w kierunkach południowym (Sandomierz, Kraków) oraz północnym (Kozienice, Warszawa, Toruń).

Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski w Łodzi
Wartość: 32 275 000 zł


W jego ramach powstaną trasy służące do uprawiania rekreacji i turystyki konnej. W szczególności projekt zakłada budowę infrastruktury technicznej szlaku konnego, w tym oznakowanie, budowę popasów, koniowiązów, wodopojów, budowę przystanków leśnych oraz specjalnych przejść z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach szlaku z drogami publicznymi. Ponadto przewidziano budowę infrastruktury informatycznej i nawigacji szlaku, w tym: wykonanie systemu informacyjnego i nawigacyjnego wraz z systemem bezpieczeństwa, w efekcie opracowanie map numerycznych wraz z systemem GPS, który ułatwi poruszanie się po szlaku.

Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy - „Pedałuj i płyń” (bike and sail) - etap I Wnioskodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość: 84 993 000 zł


Założeniem projektu jest stworzenie oferty polegającej na umożliwieniu organizacji tras turystycznych łączących drogi rowerowe z rejsami statkami i promami dostosowanymi do przewozu rowerów. Projekt zakłada budowę trasy rowerowej, uzupełnionej o pochylnie łączące komunikację rowerową z przystankami komunikacji rzecznej, oraz budowę promenady pieszej powiązanej z Traktem Królewskim. Ponadto przewidziano budowę pływającego dworca rzecznego w rejonie Zamku Królewskiego jako głównego przystanku komunikacji rzecznej oraz budowę pływających przystanków komunikacji rzecznej wraz z niezbędnym dostosowaniem nabrzeża do cumowania, a także zakup i montaż ogólnodostępnych pomostów i platform dostosowanych do cumowania małych jednostek pływających.

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
Wnioskodawca: Gmina Kielce
Wartość: 59 273 000 zł


Efektem realizacji projektu, w który zaangażowanych jest pięciu partnerów, będzie produkt turystyczny o charakterze liniowym przebiegający przez unikalne w skali Europy tereny archeologiczno – geologiczne ziemi świętokrzyskiej. Projekt zakłada budowę Centrum Geoedukacji w Kielcach, w tym galerii Ziemi zawierającej ekspozycję okazów geologicznych, sieci ścieżek dydaktycznych i punktów widokowych oraz udostępnienie sztolni związanych z dawną eksploatacją rudy ołowiu. Ponadto przewidziano budowę zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach, rozbudowę tzw. Wioski Neolitycznej i budowę estakady łączącej istniejące pawilony naszybowe, a także utworzenie drobnej infrastruktury turystycznej na obiektach geologicznych w Gminie Chęciny.

Budowa przystani jachtowej w Sopocie
Wnioskodawca: Gmina Miasta Sopotu
Wartość: 68 846 200 zł


Projekt zakłada powstanie przystani jachtowej w akwenie ograniczonym głowicą i ostrogą drewnianego molo w Sopocie. Akwen od strony wschodniej i południowej ograniczony będzie wybudowanymi w ramach projektu falochronami, które dodatkowo będą ochraniały zabytkowe molo. W akwenie przystani za pomocą dwóch pomostów pływających wydzielone zostaną trzy baseny do postoju łodzi. Modernizacji poddane zostaną też ostroga boczna oraz głowica molo stanowiące integralną część przystani jachtowej. Przewiduje się wymianę uszkodzonej konstrukcji nośnej i pokładów spacerowych oraz wymianę i remont elementów konstrukcji i wyposażenia znajdującego się na głowicy.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Wnioskodawca: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Wartość: 88 200 000 zł


W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów w województwie. Polega on na modernizacji istniejącej bazy do uprawiania żeglarstwa oraz poszerzenie jej o nowe lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty turystyczne w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Rewalu, Mielnie i Darłowie oraz zostaną zmodernizowane mariny i przystanie jachtowe w Szczecinie, Port Turystyczny w Trzebieży oraz Marina w Kołobrzegu. Porty te tworzą najważniejsze centra jachtowe sieci portów i przystani Pomorza Zachodniego połączonych Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. Trasa Szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii.

Podniesienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych Gminy Krynica-Zdrój poprzez kompleksowe zagospodarowanie Góry Parkowej
Wnioskodawca: Gmina Krynica-Zdrój
Wartość: 71 000 000 zł


W ramach projektu przewiduje się modernizację i budowę sztucznego toru saneczkowo – bobslejowo – skeletonowego oraz modernizację istniejącej kolei linowo-terenowej na Górze Parkowej. Ponadto przewidziano restaurację zniszczonej małej architektury, odtworzenie zabytkowego oświetlenia, remont i udostępnienie źródełek wody mineralnej, altan, budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, pieszej i rowerowej oraz parku jordanowskiego przy „Czaplim Stawie”. W realizacji projektu uczestniczyć będzie 6 partnerów.

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Wnioskodawca: Gmina Krosno
Wartość: 17 176 000 zł


Efektem projektu będzie zintegrowany produkt turystyczny, związany z historią wytopu szkła w Krośnie. Przewiduje się adaptację i wyposażenie zabytkowych piwnic przedprożowych krośnieńskiego Rynku do pełnienia funkcji centrum wystawienniczego oraz rozbudowę i wyposażenie zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych, gdzie będą mieścić się sale ekspozycyjne i część laboratoryjna z małym piecem szklarskim. Ponadto przewidziana jest budowa i wyposażenie budynku głównego Centrum Dziedzictwa Szkła (mającego mieścić pomieszczenia laboratoryjne, sale wykładową i konferencyjną) oraz modernizacja budynku dawnych warsztatów szkolnych i zabudowań hali wanny do wyrobu szkła, gdzie turyści będą mogli obserwować proces technologiczny w zakresie produkcji wyrobów szklanych.

Środkowoeuropejskie Centrum Aktywnego Wypoczynku SZCZYRK-BRENNA
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju INTEGRACJA
Wartość: 16 550 000 zł


Celem jest połączenie istniejącej i rozbudowywanej infrastruktury „Krajowego Centrum Narciarstwa Szczyrk” z budową obiektów o podobnym charakterze w sąsiedniej Dolinie Brennej. W ramach projektu powstanie kompleks turystyczny obejmujący ok. 35 kolei linowych i wyciągów narciarskich, trasy narciarskie z sztucznym zaśnieżaniem, trasy dla narciarstwa biegowego, trasy rowerowe i turystyczne oraz urządzenia dla rekreacji i sportów ekstremalnych. W realizacji projektu uczestniczy 2 partnerów.

Centrum Kultury Filmu i Sztuki w Międzyzdrojach – modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej
Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje
Wartość projektu: 54 333 220 zł


Projekt zakłada przebudowę centralnego obszaru Promenady, w tym wykonanie rekreacyjnych ciągów pieszych, pieszo-jezdni, placów, małej architektury, budowę nowego Amfiteatru w Międzyzdrojach, remont pawilonu „Balbinka” i jego adaptację na cele Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę placu zabaw dla dzieci. Ponadto w projekcie wykonany zostanie remont dróg wschodniej i zachodniej części Promenady oraz budowa ścieżek pieszo – rowerowych, połączonych ze ścieżką biegnącą wzdłuż przebudowywanej Promenady.

Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink


Opisy projektów na podstawie danych otrzymanych z Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej.
Stan na 30.06.2008 r.