Podlaskie najaktywniejsze w wspieraniu turystyki

Dopiero co zakończony został konkurs dla przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie podlaskim, a ogłoszono kolejny nabór wniosków z sektora turystyki. Tym razem dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Na dofinansowanie sektora turystycznego Podlasie przeznacza prawie 102 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To tylko o 36 mln euro mniej niż wsparcie dla flagowych projektów turystycznych, które zostaną wybrane w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Najwięcej, 81,4 mln euro zarezerwowano na działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Pozostała kwota, 20,4 mln euro zasila budżet działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

30 maja zakończył się konkurs w ramach działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorcy złożyli 63 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania prawie 111,1 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż dostępna alokacji na konkurs (35 000 000 zł).

Do 4 sierpnia można składać wnioski do działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem projektów infrastruktury uzdrowisk. Na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu przeznaczono 12 mln euro, z tego na projekty infrastrukturalne 10 500 000 euro, a na projekty promocyjne 1 500 000 euro.

Oznacza to, że w dwóch pierwszych konkursach województwo podlaskie może wyczerpać nawet 46% alokacji.

Oto przykładowe rodzaje projektów mogące uzyskać dofinansowanie w ramach działania 3.1:
 • budowa, przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z niezbędnym wyposażeniem i terenów rekreacyjnych w tym budowa ciągów pieszo – rowerowych stanowiących element większego projektu
 • budowa, przebudowa i remont infrastruktury sportowej ( stadiony piłkarskie, hale sportowe, obiekty pływackie) podnoszącej atrakcyjność turystyczną regionu
 • budowa, przebudowa i remont bazy około turystycznej
 • budowa, przebudowa i remont infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze i turystyce
 • tworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu)
 • budowa, przebudowa i remont infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjno – turystycznych
 • tworzenie systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych
 • budowa centrów kongresowych
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystycznego między innymi poprzez tworzenie systemu monitoringu strategicznych punktów w miejscowościach turystyczno – wypoczynkowych
 • zintegrowane kampanie promocyjne (w tym udział w targach) w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna i kulturalna regionu
 • analizy potencjału turystycznego regionu i strategia turystyczno marketingowa.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi dla projektów infrastrukturalnych 55%, a w przypadku projektów promocyjnych 85% kosztów kwalifikowanych.

Możliwe jest realizowanie infrastruktury gastronomiczno – noclegowej jeżeli stanowić będzie element większego projektu do wysokości do 5% wydatków kwalifikowanych. W ramach jednego projektu nie można łączyć inwestycji infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pożytku publicznego
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł kosztów kwalifikowanych (z wyłączeniem projektów zidentyfikowanych w PO Rozwój Polski Wschodniej)
Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń
Minimalna wartość projektu promocyjnego: 300 tys. zł kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wartość projektu promocyjnego: 5 mln zł kosztów kwalifikowanych
Wnioski można składać do 4 sierpnia 2008 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego przy ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink


Dane o konkursach na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.