Miliony dla najlepszych

W ciągu najbliższych kilku miesięcy ponad kilkanaście polskich atrakcji turystycznych otrzyma wielomilionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dotacje mają sprawić, że zagraniczny turysta będzie przyjeżdżał do nas chętniej i częściej.

Wybrane atrakcje dofinansowane zostaną z Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Niedawno zakończył się pierwszy i być może ostatni nabór projektów do tego Działania. Do Polskiej Organizacji Turystycznej, która wdraża Działanie 6.4, wpłynęło 175 fiszek aplikacyjnych na łączną wartość prawie szesnastokrotnie przekraczającą alokację na lata 2007-2013 (138 mln euro). Po przeprowadzeniu oceny strategicznej, eksperci zarekomendowali 25 projektów do umieszczenia na indykatywnej liście projektów kluczowych.

Lista ułożona jest w sposób rankingowy, a wartość znajdujących się na niej projektów głównych (18) i rezerwowych (7) ciągle przewyższa dostępną alokację. Spowodowane jest to niewyjaśnioną jeszcze kwestię pomocy publicznej oraz oszacowaniem wysokości dofinansowania na podstawie kosztów całkowitych projektów.

Problem z pomocą publiczną

- Po tym jak do listy beneficjentów działania 6.4 dopisano przedsiębiorstwa, konieczne jest obliczenie pułapów dopuszczalnej pomocy publicznej, co ma z kolei wpływ na ustalenie, które z projektów znajdą się na liście głównej, a które na rezerwowej – mówi Karina Milan, dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przypomnijmy, że poziomy dopuszczalnej pomocy publicznej w województwach zostały określone w tzw. mapie pomocy regionalnej na nowy okres budżetowania, którą wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. (weszło w życie z początkiem 2007 r.). Jest ono zgodne z przyjętymi na lata 2007-2013 wytycznymi Komisji Europejskiej. Według tego rozporządzenia maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (dla projektów do 50 mln euro) wynosi:
  • 50 % w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim
  • 40 % w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy
  • 30 % na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze województwa mazowieckiego.
Dopuszczalna pomoc publiczna jest podwyższana o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

Trudne wybory

Projekty oceniał 9-osobowy międzyresortowy zespół ekspertów, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Eksperci przyglądali się zgodności projektów z kryteriami strategicznymi oraz kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. – Zespół uznał, że zarekomendowane zostaną produkty turystyczne już istniejące i rozpoznawalne w skali nie tylko danego regionu, ale także na szczeblu krajowym i międzynarodowym – komentuje Karina Milan, dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polskiej Organizacji Turystycznej. - Ma to szczególne znaczenie w kontekście przygotowania ciekawej oferty turystycznej przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Tworzenie marki jest procesem długotrwałym, więc wątpliwe jest, by nowe produkty turystyczne zyskały odpowiedni rozgłos przed 2012 rokiem.

Szanse miały nie tylko przedsięwzięcia umiejscowione w miastach, które będą organizowały rozgrywki piłkarskie. Zespół międzyresortowy pozytywnie opiniował też takie projekty, które będą gwarantowały, że kibice odwiedzający Polskę zechcą wrócić z rodziną i przyjaciółmi właśnie ze względu na atrakcyjny produkt turystyczny wsparty w ramach działania 6.4.
– Na konkurs napłynęło bardzo dużo świetnych projektów. Wskazanie tych najlepszych nie było łatwe – dodaje dyrektor Milan

Efekt synergii

Przy układaniu listy rankingowej kierowano się również zrównoważonym rozdziałem alokacji przeznaczonej na działanie pomiędzy poszczególne województwa. Nie było to łatwe, gdyż nie ze wszystkich polskich regionów napłynęły wartościowe pomysły.

Wśród przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania dominują projektodawcy z województw: pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Ciekawe, że tych samych regionów zgłoszono najwięcej dobrych projektów do konkursu „Polska pięknieje”. Podobnie jak w konkursie, brakowało odpowiednich przedsięwzięć z tak atrakcyjnych turystycznie województw jak podlaskie, warmińsko-mazurskie czy lubuskie.

Nabór projektów do działania 6.4 PO IG został specjalnie nagłośniony, aby wzbudzić zainteresowanie pozyskaniem dotacji na turystykę. – Zdajemy sobie sprawę, że budżet Działania jest skromny jak na tak duży kraj, lecz nie jest to jedyne unijne źródło finansowania przedsięwzięć turystycznych. Pieniądze na ten cel są także w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – mówi Karina Milan. – W ramach naszego Działania realizowane będą flagowe atrakcje Polski.Jeśli w ich pobliżu zaczną powstawać komplementarne projekty finansowane z innych źródeł, to stworzymy pełniejsze i jeszcze atrakcyjniejne produkty turystyczne.

Dwustopniowa ocena

- Wstępna wersja listy indykatywnej została opracowana na podstawie wyników oceny strategicznej fiszek projektowych. Po jej zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, rozpocznie się podpisywanie pre-umów pomiędzy beneficjentem a Polską Organizacją Turystyczną. Ten dokument zobowiązuje do realizacji projektu w określonym terminie, lecz nie jest gwarancją otrzymania dotacji. Po zakończeniu fazy przygotowawczej projektodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu i po dołączeniu wymaganych dokumentów przesyła go do Polskiej Organizacji Turystycznej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej oraz merytorycznej, beneficjent podpisuje z POT-em umowę na realizację projektu, która upoważnia go do otrzymania dofinansowania.

Konsultacje społeczne

21 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach działania 6.4. Do 20 lipca wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Konsultacje+listy+projektow+do+dzialania+
6.4+PO+IG.htm
. - Podczas konsultacji spodziewamy się ożywionej dyskusji. Merytoryczne argumenty zgłoszone w trakcie ich trwania pomogą dokonać wyboru najlepszych projektów - podsumowuje dyrektor Karina Milan.


17 lipca w Warszawie zaplanowana została konferencja podsumowująca proces konsultacji. Spodziewany jest liczny udział potencjalnych beneficjentów.

Andrzej Szoszkiewicz
Smartlink