Małopolski Regionalny Program Operacyjny


DZIAŁANIE: Rozwój infrastruktury turystycznej

Celem działania jest rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz budowanie pozytywnego wi-zerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą. Ma również na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę i zwiększenie wpływów z działalności turystycz-nej.

Dla kogo:

Schemat A. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - województwo małopolskie.
Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – gminy uzdrowiskowe
 • jednostki organizacyjne jst (gmin uzdrowiskowych) posiadające osobowość prawną
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa uzdrowiskowe wyłącznie w ramach inwestycji w ogólnodo-stępną infrastrukturę uzdrowiskową).
Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu i Schemat D. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej orazprzystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • MŚP- prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupa PKD Polska Klasyfikacja Działalności- rok 2004: 55.1, 55.2, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72; rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2 oraz klasa PKD 91.03).
Na co:

Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej:

W ramach schematu wspierana będzie budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej, w tym informacji kulturalnej, rozumianego jako:
 • zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania baz danych z wykorzysta-niem Internetu
 • zorganizowana sieć centrów i punktów informacji turystycznej
 • zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie
 • zintegrowany system promocji i sprzedaży produktów i oferty turystycznej regionu.
Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową:

 • inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową – projekty związane z budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu:
 • projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu re-gionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych
 • projekty związane z budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycznych (pieszych i rowe-rowych)
 • inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych
 • inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej – inwestycje dotyczące zarówno istniejących, jak również nowych obiektów rekreacyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę targowo-wystawienniczą związaną z turystyką biznesową
 • inwestycje zmierzające do przystosowania terenów zdegradowanych do nowych funkcji zwią-zanych z turystyką
 • inwestycje związane z budową, rozbudową, modernizacją lub zagospo-darowaniem obiektów i obszarów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne i rekreacyjne.
Schemat D. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych:
 • budowa nowych obiektów hotelarskich
 • rozbudowa istniejących obiektów hotelarskich
 • przystosowanie obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich
 • podniesienie standardów istniejących obiektów noclegowych
 • inwestycje w istniejące schroniska.
Budżet:

51 766 304 euro

Poziom dofinansowania:
 • Schemat A i B: maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych projektu
 • Schemat C i D: maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych projektu.
Schemat A: minimalna kwota wsparcia: nie dotyczy
Schemat B: minimalna kwota wsparcia: 500 000 zł
Schemat C: minimalna kwota wsparcia: 500 000 zł
Schemat D: minimalna kwota wsparcia: 500 000 zł
Schemat A: maksymalna kwota wsparcia: 12 000 000 zł
Schemat B: maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 zł
Schemat C: maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 zł
Schemat D: maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000 zł.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi przepisami prawa Wspól-notowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzie-lania wsparcia.


DZIAŁANIE: Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Celem działania jest podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru.

Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • jednostki naukowe
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
Na co:

W ramach Działania wsparte zostaną wyłącznie projekty mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój funkcji metropolitarnych polegające na:
 • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę kulturalną
 • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę kongresową
 • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę wystawienniczą
 • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę sportową, za wyjątkiem sta-dionów sportowych
 • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych.
Budżet:

149 337 408 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie