Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego


PODDZIAŁANIE: Infrastruktura turystyki

Działanie ma na celu podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki.

Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organy administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe)
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • przedsiębiorstwa (inne niż mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumie-niu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Zmie-niającym Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • partnerstwa działające na postawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
Na co:
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, mola, parki, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i szlaków)
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja in-frastruktury aktywnych form turystyki (np. turystyka wodna, turystyka zimowa, turystyka kon-na)
 • budowa udogodnień dla turystów (parkingi, wypożyczalnie sprzętu, przechowalnie bagażu, dojścia na plażę itp.)
 • budowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, rewitalizacja parków zdrojowych, ścieżki ruchowe, baseny solankowe, grzybki in-halacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód, baseny solankowe
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja ba-zy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja ba-zy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe)
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja in-frastruktury związanej z turystyką oraz rekreacją, nie wymienione wyżej.
Budżet:

89 323 529 euro

Poziom dofinansowania:

Na obszarach objętych PROW :
 • wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 500 000 zł
 • wartość dofinansowania projektu może być niższa niż 500 000 zł w przypadku, gdy benefi-cjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. zł, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości ma war-tość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

PODDZIAŁANIE: Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

Działanie ma na celu podniesienie atrakcyjności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez rozwój turystyki.

Dla kogo :
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • organy administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe)
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • przedsiębiorstwa (inne niż mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumie-niu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Zmie-niającym Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) , mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • partnerstwa działające na postawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
Na co:
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej (m.in. place, deptaki, promenady, mola, parki, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i szlaków)
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja in-frastruktury aktywnych form turystyki (np. turystyka wodna, turystyka zimowa, turystyka kon-na)
 • budowa udogodnień dla turystów (parkingi, wypożyczalnie sprzętu, przechowalnie bagażu, dojścia na plażę itp.)
 • budowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, rewitalizacja parków zdrojowych, ścieżki ruchowe, baseny solankowe, grzybki in-halacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód, baseny solankowe
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja ba-zy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja ba-zy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe)
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont i modernizacja in-frastruktury związanej z turystyką oraz rekreacją, nie wymienione wyżej.
Budżet:

116 176 471 euro

Poziom dofinansowania:

Na obszarach objętych PROW :
 • wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 500 000 zł
 • wartość dofinansowania projektu może być niższa niż 500 000 zł w przypadku, gdy benefi-cjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. zł, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości ma war-tość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).