Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


DZIAŁANIE: Turystyka

Wsparciem w ramach tego działania będą objęte projekty przyczyniające się do wzrostu konkurencyj-ności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu, po-przez rozbudowę przede wszystkim ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki.

Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Pra-wem Zamówień Publicznych
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, w tym regionalna organizacja tury-styczna
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy
 • porozumienia wymienionych wyżej podmiotów.
Na co:

Schemat I: Infrastruktura turystyczna:
 • budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej
 • kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji rozwoju infra-struktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki
 • renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno - sportowych
 • budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyjno - rozrywkowych o bogatym programie wielo-funkcyjnym
 • turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie obszarów leśnych, w tym dla turystyki pieszej, ro-werowej, konnej i specjalistycznej
 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz obiektów służących rozwojowi specy-ficznych form turystyki
 • budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie w powiązaniu z ww. projektami
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych
 • tworzenie nowych i rozwój istniejących centrów wystawienniczych i kongresowych, zdolnych do obsługi imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyj-nej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku tylko łącznie z innymi elementami infra-struktury turystycznej oraz jeżeli przyczynią się one do podniesienia walorów turystycznych obszaru
 • budowa nowych i rozbudowa oraz modernizacja istniejących centrów i punktów informacji tu-rystycznej, w tym rozwój systemów informacyjnych i uruchamianie infokiosków.
Schemat II: Promocja i informacja turystyczna:
 • opracowanie, rozwój i promocja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych (łącznie z m.in. badaniami, ekspertyzami, analizami marketingowymi, itp.)
 • organizacja imprez (w regionie, kraju i za granicą) mających przyczynić się do wzrostu liczby turystów przybywających do regionu
 • organizacja i przygotowanie kampanii reklamowych promujących walory turystyczne (w tym kulturowe) województwa w kraju i za granicą
 • promocja i marketing regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferen-cji, wystaw gospodarczych oraz innych imprez biznesowych
 • rozbudowa systemu informacji turystycznej – wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, a tak-że przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych wydawnictw informacyjnych i promocyjnych.
Budżet:

68 310 000 euro

Poziom dofinansowania:
 • maksymalny poziom dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych (projekty inwesty-cyjne objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych +20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw)
 • dla projektów promocyjnych – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.
W zakresie projektów podlegających programom pomocy publicznej wartość dofinansowania dla pro-jektu wynosi od 1,2 mln zł do 4 mln zł.