Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego


PODDZIAŁANIE: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

Celem poddziałania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu.

Dla kogo:
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • związki kooperacyjne.
Na co:
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastrono-micznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Budżet:

67 488 236 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota wsparcia:
 • 200 000 zł – projekty indywidualne realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa
 • 200 000 zł – każdy mikroprzedsiębiorca związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa
 • 750 000 zł - projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • 750 000 zł - każdy mały i średni przedsiębiorca związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa.

PODDZIAŁANIE:vInfrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa

Celem poddziałania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.

Dla kogo:
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe i średnie przedsiębiorstw
 • związki kooperacyjne.
Na co:
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury ak-tywnych form turystyki
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych
 • budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy około tury-stycznej
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystyczne-go.
Budżet:

38 500 000 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota wsparcia:
 • 200 000 zł – projekty indywidualne realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa
 • 200 000 zł – każdy mikroprzedsiębiorca związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa
 • 750 000 zł - projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • 750 000 zł - każdy mały i średni przedsiębiorca związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie, w przypadku wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa.