Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego


PODDZIAŁANIE: Wsparcie usług turystycznych
i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Celem poddziałania jest wzrost znaczenia usług turystycznych
i rekreacyjno-sportowych jako czynnika stymulującego rozwój
społeczno-gospodarczy województwa opolskiego.

Dla kogo:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji dzia-łalności gospodarczej)
 • podmioty prowadzące działalność w formie określonej w Kodeksie Spółek Handlowych pro-wadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (grupy PKD34: 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72).
Na co:
 • budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowej
 • podniesienie standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towa-rzyszącej obiektom wymienionym w pkt. 1 oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiek-tów, wzmacniające atrakcyjność obiektu
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pkt. 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budżet:

63 514 926 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalne wsparcie regionalnej pomocy inwestycyjnej:
 • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
  W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalnie 65 % kosztów kwalifikowanych.
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia :
 • w ramach pomocy de minimis - do 20 tys. do 750 tys. zł
 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - od 200 tys. do 2,5 mln zł.