Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego


DZIAŁĄNIE: Turystyka

Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy sektora turystyki
 • podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie
  publiczno – prywatnym.
Na co:
 • udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu
 • działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych pro-duktów turystycznych regionu w tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym infrastruktury okołoturystycznej
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych
 • realizacja nowych produktów turystycznych
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu
 • systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materia-łów i publikacji służących informacji turystycznej jako element projektu)
 • tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym, systemy e-informacji turystycznej)
 • trasy i szlaki turystyczne oraz infrastruktura okołoturystyczna
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych
 • budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych)
 • wytyczenie dróg rowerowych (w tym wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie śluz rowero-wych, przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie), jako element projektu sygnalizacja i oznako-wanie drogowe
 • jako element projektu miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowe-rzystów.
Budżet:

171 627 000 euro

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządze-nia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.