Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego


DZIAŁANIE: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Celem działania jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.

Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • parki narodowe i krajobrazowe / podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną ob-szarów chronionych
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy
 • organy administracji rządowej.
Na co:
 • budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, w tym kongresowej
 • budowa lub przebudowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych
 • zagospodarowanie miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych i folklorystycznych
 • budowa lub przebudowa obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych), typowej dla nich infrastruktury towarzyszącej (np. parki i urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) oraz ujęć wód leczniczych i termalnych
 • działania na rzecz promowania lub wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w zgodzie z za-sadą zrównoważonego rozwoju
 • budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyj-ne) i zakup środków trwałych w obiektach rekreacyjnych
 • tworzenie lub rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowa-nie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), portali informatycznych oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych
 • działania promocyjne w zakresie turystyki.
Budżet:

67 721 693 euro

Poziom dofinansowania:

Do 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość wsparcia będzie również zależeć od dopuszczalnych poziomów pomocy wynikających z programów pomocy publicznej.