Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


DZIAŁANIE: Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Działanie ma na celu :
 • wzrost znaczenia usług turystycznych (turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, ekoturystyki, tu-rystyki wypoczynkowo uzdrowiskowej, kulturowej i biznesowej) jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego
 • wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury słu-żącej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
 • wsparcie w zakresie promocji i informacji turystycznej oraz produktów turystycznych, głównie markowych, ukierunkowanych na wykreowanie i promocje oryginalnych i unikalnych regional-nych produktów turystycznych.
Dla kogo:
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • związki i stowarzyszenia jst
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • parki krajobrazowe
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa mające siedzibę i działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju i Maruszy pod Grudziądzem.
Na co:
 • rozwój infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów
 • budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne)
 • budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, re-habilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych
 • budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym ba-zy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno- sportowej,
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych
 • integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regio-nalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacja turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie info-kiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych
 • organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1-4.
Budżet:

40 557 516 euro

Poziom dofinansowania:
 • mikro przedsiębiorstwa do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
 • małe przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowanych projektu
 • średnie przedsiębiorstwa do 50% kosztów kwalifikowanych projektu
 • pozostali beneficjenci do 60% kosztów kwalifikowanych projektu.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie ze schematem